https://www.epiony.com/product-page/wand
top of page

Telerau ac Amodau

TELERAU GWASANAETH

----

TROSOLWG

Gweithredir y wefan hon gan Epiony. Trwy gydol y wefan, mae'r termau “ni”, “ni” ac “ein” yn cyfeirio at Epiony. Mae Epiony yn cynnig y wefan hon, gan gynnwys yr holl wybodaeth, offer a gwasanaethau sydd ar gael o'r wefan hon i chi, y defnyddiwr, yn amodol ar eich bod yn derbyn yr holl delerau, amodau, polisïau a hysbysiadau a nodir yma.

Trwy ymweld â'n gwefan a / neu brynu rhywbeth gennym ni, rydych chi'n cymryd rhan yn ein “Gwasanaeth” ac yn cytuno i gael eich rhwymo gan y telerau ac amodau canlynol (“Telerau Gwasanaeth”, “Telerau”), gan gynnwys y telerau ac amodau a pholisïau ychwanegol hynny. y cyfeirir ato yma a / neu ar gael gan hyperddolen. Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn berthnasol i holl ddefnyddwyr y wefan, gan gynnwys defnyddwyr heb gyfyngiad sy'n borwyr, gwerthwyr, cwsmeriaid, masnachwyr a / neu gyfranwyr cynnwys.

Darllenwch y Telerau Gwasanaeth hyn yn ofalus cyn cyrchu neu ddefnyddio ein gwefan. Trwy gyrchu neu ddefnyddio unrhyw ran o'r wefan, rydych chi'n cytuno i gael eich rhwymo gan y Telerau Gwasanaeth hyn. Os na chytunwch â holl delerau ac amodau'r cytundeb hwn, yna ni chewch gyrchu'r wefan na defnyddio unrhyw wasanaethau. Os ystyrir bod y Telerau Gwasanaeth hyn yn gynnig, mae eu derbyn yn gyfyngedig yn benodol i'r Telerau Gwasanaeth hyn.

Bydd unrhyw nodweddion neu offer newydd sy'n cael eu hychwanegu at y siop gyfredol hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth. Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon. Rydym yn cadw'r hawl i ddiweddaru, newid neu amnewid unrhyw ran o'r Telerau Gwasanaeth hyn trwy bostio diweddariadau a / neu newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd am newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'r wefan neu fynediad iddi ar ôl postio unrhyw newidiadau yn golygu derbyn y newidiadau hynny.

Mae ein siop yn cael ei chynnal ar Shopify Inc. Maen nhw'n darparu'r platfform e-fasnach ar-lein i ni sy'n caniatáu inni werthu ein cynhyrchion a'n gwasanaethau i chi.


ADRAN 1 - TELERAU STOR AR-LEIN

Trwy gytuno i'r Telerau Gwasanaeth hyn, rydych chi'n cynrychioli eich bod chi o leiaf yn oed y mwyafrif yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl, neu mai chi yw oedran mwyafrif yn eich gwladwriaeth neu dalaith breswyl a'ch bod chi wedi rhoi eich caniatâd i ni caniatáu i unrhyw un o'ch mân ddibynyddion ddefnyddio'r wefan hon.

Ni chewch ddefnyddio ein cynnyrch at unrhyw bwrpas anghyfreithlon neu anawdurdodedig ac ni allwch, wrth ddefnyddio'r Gwasanaeth, dorri unrhyw gyfreithiau yn eich awdurdodaeth (gan gynnwys deddfau hawlfraint ond heb fod yn gyfyngedig iddynt).

Rhaid i chi beidio â throsglwyddo unrhyw fwydod neu firysau nac unrhyw god o natur ddinistriol.

Bydd torri neu dorri unrhyw un o'r Telerau yn arwain at derfynu'ch Gwasanaethau ar unwaith.


ADRAN 2 - AMODAU CYFFREDINOL

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod gwasanaeth i unrhyw un am unrhyw reswm ar unrhyw adeg.

Rydych chi'n deall y gall eich cynnwys (heb gynnwys gwybodaeth cerdyn credyd) gael ei drosglwyddo heb ei amgryptio ac yn cynnwys (a) trosglwyddiadau dros rwydweithiau amrywiol; a (b) newidiadau i gydymffurfio ac addasu i ofynion technegol rhwydweithiau neu ddyfeisiau cysylltu. Mae gwybodaeth cardiau credyd bob amser yn cael ei hamgryptio wrth drosglwyddo dros rwydweithiau.

Rydych yn cytuno i beidio ag atgynhyrchu, dyblygu, copïo, gwerthu, ailwerthu neu ecsbloetio unrhyw ran o'r Gwasanaeth, defnyddio'r Gwasanaeth, neu fynediad i'r Gwasanaeth neu unrhyw gyswllt ar y wefan y darperir y gwasanaeth drwyddo, heb ganiatâd ysgrifenedig penodol gennym ni .

Mae'r penawdau a ddefnyddir yn y cytundeb hwn wedi'u cynnwys er hwylustod yn unig ac ni fyddant yn cyfyngu nac yn effeithio ar y Telerau hyn fel arall.


ADRAN 3 - HYGYRCHEDD, CWBLHAU AC AMSERLEN GWYBODAETH

Nid ydym yn gyfrifol os nad yw'r wybodaeth sydd ar gael ar y wefan hon yn gywir, yn gyflawn neu'n gyfredol. Darperir y deunydd ar y wefan hon er gwybodaeth gyffredinol yn unig ac ni ddylid dibynnu arno na'i ddefnyddio fel yr unig sail ar gyfer gwneud penderfyniadau heb ymgynghori â ffynonellau gwybodaeth sylfaenol, mwy cywir, mwy cyflawn neu fwy amserol. Mae unrhyw ddibyniaeth ar y deunydd ar y wefan hon ar eich risg eich hun.

Gall y wefan hon gynnwys gwybodaeth hanesyddol benodol. Nid yw gwybodaeth hanesyddol, o reidrwydd, yn gyfredol ac fe'i darperir ar gyfer eich cyfeirnod yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i addasu cynnwys y wefan hon ar unrhyw adeg, ond nid oes rheidrwydd arnom i ddiweddaru unrhyw wybodaeth ar ein gwefan. Rydych yn cytuno mai eich cyfrifoldeb chi yw monitro newidiadau i'n gwefan.


ADRAN 4 - ADDASIADAU I'R GWASANAETH A'R PRISIAU

Gall prisiau ein cynnyrch newid heb rybudd.

Rydym yn cadw'r hawl ar unrhyw adeg i addasu neu derfynu'r Gwasanaeth (neu unrhyw ran neu gynnwys ohono) heb rybudd ar unrhyw adeg.

Ni fyddwn yn atebol i chi nac i unrhyw drydydd parti am unrhyw newid, newid prisiau, atal neu ddirwyn y Gwasanaeth i ben.


ADRAN 5 - CYNHYRCHION NEU WASANAETHAU (os yw'n berthnasol)

Efallai y bydd rhai cynhyrchion neu wasanaethau ar gael ar-lein yn unig trwy'r wefan. Efallai mai meintiau cyfyngedig sydd gan y cynhyrchion neu'r gwasanaethau hyn ac maent yn destun dychwelyd neu gyfnewid yn unig yn ôl ein Polisi Dychwelyd.

Rydym wedi gwneud pob ymdrech i arddangos lliwiau a delweddau ein cynhyrchion sy'n ymddangos yn y siop mor gywir â phosibl. Ni allwn warantu y bydd arddangosiad eich monitor cyfrifiadur o unrhyw liw yn gywir.

Rydym yn cadw'r hawl, ond nid oes rheidrwydd arnom, i gyfyngu gwerthiant ein cynnyrch neu Wasanaethau i unrhyw berson, rhanbarth daearyddol neu awdurdodaeth. Efallai y byddwn yn arfer yr hawl hon fesul achos. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu ar unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau a gynigiwn. Gall pob disgrifiad o gynhyrchion neu brisio cynnyrch newid ar unrhyw adeg heb rybudd, yn ôl ein disgresiwn ni yn unig. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu unrhyw gynnyrch ar unrhyw adeg. Mae unrhyw gynnig am unrhyw gynnyrch neu wasanaeth a wneir ar y wefan hon yn ddi-rym pan waherddir hynny.

Nid ydym yn gwarantu y bydd ansawdd unrhyw gynhyrchion, gwasanaethau, gwybodaeth, neu ddeunydd arall a brynir neu a gafwyd gennych yn cwrdd â'ch disgwyliadau, nac y bydd unrhyw wallau yn y Gwasanaeth yn cael eu cywiro.


ADRAN 6 - HYGYRCHEDD BILLIO A GWYBODAETH CYFRIFON

Rydym yn cadw'r hawl i wrthod unrhyw orchymyn rydych chi'n ei roi gyda ni. Efallai y byddwn, yn ôl ein disgresiwn llwyr, yn cyfyngu neu'n canslo meintiau a brynir fesul person, fesul cartref neu fesul archeb. Gall y cyfyngiadau hyn gynnwys archebion a osodir gan neu o dan yr un cyfrif cwsmer, yr un cerdyn credyd, a / neu archebion sy'n defnyddio'r un cyfeiriad bilio a / neu longau. Os byddwn yn newid neu'n canslo archeb, gallwn geisio eich hysbysu trwy gysylltu â'r e-bost a / neu'r cyfeiriad bilio / rhif ffôn a ddarparwyd ar yr adeg y gwnaed yr archeb. Rydym yn cadw'r hawl i gyfyngu neu wahardd gorchmynion yr ymddengys, yn ein barn ni yn unig, eu bod yn cael eu gosod gan ddelwyr, ailwerthwyr neu ddosbarthwyr.

Rydych yn cytuno i ddarparu gwybodaeth brynu a chyfrif gyfredol, gyflawn a chywir ar gyfer pob pryniant a wneir yn ein siop. Rydych yn cytuno i ddiweddaru'ch cyfrif a gwybodaeth arall yn brydlon, gan gynnwys eich cyfeiriad e-bost a rhifau cardiau credyd a dyddiadau dod i ben, fel y gallwn gwblhau eich trafodion a chysylltu â chi yn ôl yr angen.

Am fwy o fanylion, adolygwch ein Polisi Dychwelyd.


ADRAN 7 - OFFER DEWISOL

Efallai y byddwn yn rhoi mynediad ichi at offer trydydd parti nad ydym yn monitro ac nad oes gennym unrhyw reolaeth na mewnbwn.

Rydych yn cydnabod ac yn cytuno ein bod yn darparu mynediad at y fath offer ”sydd” ac “fel sydd ar gael” heb unrhyw warantau, sylwadau nac amodau o unrhyw fath a heb unrhyw ardystiad. Ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd o gwbl sy'n deillio o'ch defnydd o offer dewisol trydydd parti neu'n ymwneud ag ef.

Mae unrhyw ddefnydd gennych chi o offer dewisol a gynigir trwy'r wefan yn gyfan gwbl ar eich risg a'ch disgresiwn eich hun a dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r telerau y darperir offer gan y darparwr / darparwyr trydydd parti perthnasol, ac yn eu cymeradwyo.

Efallai y byddwn hefyd, yn y dyfodol, yn cynnig gwasanaethau a / neu nodweddion newydd trwy'r wefan (gan gynnwys rhyddhau offer ac adnoddau newydd). Bydd nodweddion a / neu wasanaethau newydd o'r fath hefyd yn ddarostyngedig i'r Telerau Gwasanaeth hyn.


ADRAN 8 - CYSYLLTIADAU TRYDYDD-PARTI

Gall rhai cynnwys, cynhyrchion a gwasanaethau sydd ar gael trwy ein Gwasanaeth gynnwys deunyddiau gan drydydd partïon.

Efallai y bydd dolenni trydydd parti ar y wefan hon yn eich cyfeirio at wefannau trydydd parti nad ydynt yn gysylltiedig â ni. Nid ydym yn gyfrifol am archwilio na gwerthuso'r cynnwys na'r cywirdeb ac nid ydym yn gwarantu ac ni fydd gennym unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw ddeunyddiau neu wefannau trydydd parti, nac am unrhyw ddeunyddiau, cynhyrchion na gwasanaethau eraill gan drydydd partïon.

Nid ydym yn atebol am unrhyw niwed neu iawndal sy'n gysylltiedig â phrynu neu ddefnyddio nwyddau, gwasanaethau, adnoddau, cynnwys, neu unrhyw drafodion eraill a wneir mewn cysylltiad ag unrhyw wefannau trydydd parti. Adolygwch bolisïau ac arferion y trydydd parti yn ofalus a gwnewch yn siŵr eich bod yn eu deall cyn i chi gymryd rhan mewn unrhyw drafodiad. Dylid cyfeirio cwynion, hawliadau, pryderon, neu gwestiynau ynghylch cynhyrchion trydydd parti at y trydydd parti.


ADRAN 9 - SYLWADAU DEFNYDDWYR, ADBORTH A CHYFLWYNIADAU ERAILL

Os byddwch chi, ar ein cais ni, yn anfon rhai cyflwyniadau penodol (er enghraifft ceisiadau cystadleuaeth) neu heb gais gennym ni rydych chi'n anfon syniadau creadigol, awgrymiadau, cynigion, cynlluniau, neu ddeunyddiau eraill, p'un ai ar-lein, trwy e-bost, trwy'r post, neu fel arall. (ar y cyd, 'sylwadau'), rydych chi'n cytuno y gallwn ni, ar unrhyw adeg, heb gyfyngiad, golygu, copïo, cyhoeddi, dosbarthu, cyfieithu ac fel arall ddefnyddio unrhyw sylwadau rydych chi'n eu hanfon atom ni. Nid ydym ac ni fyddwn o dan unrhyw rwymedigaeth (1) i gynnal unrhyw sylwadau yn gyfrinachol; (2) talu iawndal am unrhyw sylwadau; neu (3) ymateb i unrhyw sylwadau.

Efallai y byddwn, ond nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i, fonitro, golygu neu dynnu cynnwys yr ydym yn penderfynu yn ôl ein disgresiwn llwyr yn anghyfreithlon, yn dramgwyddus, yn fygythiol, yn enllibus, yn ddifenwol, yn pornograffig, yn anweddus neu'n annymunol fel arall neu'n torri eiddo deallusol unrhyw barti neu'r Telerau Gwasanaeth hyn. .

Rydych yn cytuno na fydd eich sylwadau yn torri unrhyw hawl unrhyw drydydd parti, gan gynnwys hawlfraint, nod masnach, preifatrwydd, personoliaeth neu hawl bersonol neu berchnogol arall. Rydych yn cytuno ymhellach na fydd eich sylwadau yn cynnwys deunydd enllibus neu anghyfreithlon, ymosodol neu anweddus, nac yn cynnwys unrhyw firws cyfrifiadurol neu ddrwgwedd arall a allai effeithio mewn unrhyw ffordd ar weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig. Ni chewch ddefnyddio cyfeiriad e-bost ffug, esgus eich bod yn rhywun heblaw chi eich hun, neu fel arall ein camarwain ni neu drydydd partïon ynghylch tarddiad unrhyw sylwadau. Chi sy'n llwyr gyfrifol am unrhyw sylwadau a wnewch a'u cywirdeb. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb ac nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw sylwadau a bostiwyd gennych chi nac unrhyw drydydd parti.


ADRAN 10 - GWYBODAETH BERSONOL

Mae eich cyflwyniad o wybodaeth bersonol trwy'r siop yn cael ei lywodraethu gan ein Polisi Preifatrwydd. I weld ein Polisi Preifatrwydd.


ADRAN 11 - GWALL, INACCURACIES AC OMISSIONS

Weithiau gall fod gwybodaeth ar ein gwefan neu yn y Gwasanaeth sy'n cynnwys gwallau argraffyddol, gwallau neu hepgoriadau a allai ymwneud â disgrifiadau cynnyrch, prisio, hyrwyddiadau, cynigion, taliadau cludo cynnyrch, amseroedd cludo ac argaeledd. Rydym yn cadw'r hawl i gywiro unrhyw wallau, gwallau neu hepgoriadau, ac i newid neu ddiweddaru gwybodaeth neu ganslo archebion os yw unrhyw wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig yn anghywir ar unrhyw adeg heb rybudd ymlaen llaw (gan gynnwys ar ôl i chi gyflwyno'ch archeb) .

Nid ydym yn ymrwymo i ddiweddaru, diwygio nac egluro gwybodaeth yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig, gan gynnwys heb gyfyngiad, gwybodaeth brisio, ac eithrio fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith. Ni ddylid cymryd bod dyddiad diweddaru nac adnewyddu penodol yn y Gwasanaeth nac ar unrhyw wefan gysylltiedig yn nodi bod yr holl wybodaeth yn y Gwasanaeth neu ar unrhyw wefan gysylltiedig wedi'i haddasu na'i diweddaru.ADRAN 12 - DEFNYDDIAU A DDIOGELIR

Yn ogystal â gwaharddiadau eraill fel y'u nodir yn y Telerau Gwasanaeth, fe'ch gwaharddir rhag defnyddio'r wefan neu ei chynnwys: (a) at unrhyw bwrpas anghyfreithlon; (b) deisyfu eraill i gyflawni neu gymryd rhan mewn unrhyw weithredoedd anghyfreithlon; (c) torri unrhyw reoliadau, rheolau, deddfau neu ordinhadau rhyngwladol, ffederal, taleithiol neu wladwriaethol rhyngwladol; (ch) torri neu dorri ein hawliau eiddo deallusol neu hawliau eiddo deallusol eraill; (d) aflonyddu, cam-drin, sarhau, niweidio, difenwi, athrod, dilorni, dychryn, neu wahaniaethu ar sail rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, crefydd, ethnigrwydd, hil, oedran, tarddiad cenedlaethol, neu anabledd; (dd) cyflwyno gwybodaeth anwir neu gamarweiniol; (e) uwchlwytho neu drosglwyddo firysau neu unrhyw fath arall o god maleisus a fydd neu y gellir ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd a fydd yn effeithio ar ymarferoldeb neu weithrediad y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd; (f) casglu neu olrhain gwybodaeth bersonol eraill; (i) sbam, phish, pharm, esgus, pry cop, cropian, neu grafu; (g) at unrhyw bwrpas anweddus neu anfoesol; neu (ng) ymyrryd â neu osgoi nodweddion diogelwch y Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig, gwefannau eraill, neu'r Rhyngrwyd. Rydym yn cadw'r hawl i derfynu'ch defnydd o'r Gwasanaeth neu unrhyw wefan gysylltiedig am dorri unrhyw un o'r defnyddiau gwaharddedig.


ADRAN 13 - YMWADIAD RHYBUDDION; TERFYN RHWYMEDIGAETH

Nid ydym yn gwarantu, yn cynrychioli nac yn gwarantu y bydd eich defnydd o'n gwasanaeth yn ddi-dor, yn amserol, yn ddiogel nac yn rhydd o wallau.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y canlyniadau y gellir eu cael o ddefnyddio'r gwasanaeth yn gywir neu'n ddibynadwy.

Rydych yn cytuno y gallwn symud y gwasanaeth o bryd i'w gilydd am gyfnodau amhenodol neu ganslo'r gwasanaeth ar unrhyw adeg, heb rybudd i chi.

Rydych yn cytuno'n benodol bod eich defnydd o'r gwasanaeth, neu eich anallu i'w ddefnyddio, ar eich risg chi yn unig. Darperir y gwasanaeth a'r holl gynhyrchion a gwasanaethau a ddarperir i chi trwy'r gwasanaeth (ac eithrio fel y nodwyd yn benodol gennym ni) 'fel y mae' ac 'fel sydd ar gael' at eich defnydd, heb unrhyw gynrychiolaeth, gwarantau nac amodau o unrhyw fath, naill ai'n ddatganedig neu ymhlyg, gan gynnwys yr holl warantau ymhlyg neu amodau masnachadwyedd, ansawdd masnachadwy, addasrwydd at ddiben penodol, gwydnwch, teitl, a pheidio â thorri'r gyfraith.

Ni fydd Epiony, ein cyfarwyddwyr, swyddogion, gweithwyr, cysylltiedig, asiantau, contractwyr, interniaid, cyflenwyr, darparwyr gwasanaeth na thrwyddedwyr yn atebol am unrhyw anaf, colled, hawliad, nac unrhyw anaf uniongyrchol, anuniongyrchol, damweiniol, cosbol, arbennig neu arbennig. iawndal canlyniadol o unrhyw fath, gan gynnwys, heb gyfyngiad elw a gollwyd, refeniw a gollwyd, arbedion a gollwyd, colli data, costau amnewid, neu unrhyw iawndal tebyg, p'un a ydynt wedi'u seilio mewn contract, camwedd (gan gynnwys esgeulustod), atebolrwydd caeth neu fel arall, yn deillio o'ch defnyddio unrhyw un o'r gwasanaeth neu unrhyw gynhyrchion a gaffaelir gan ddefnyddio'r gwasanaeth, neu ar gyfer unrhyw hawliad arall sy'n gysylltiedig mewn unrhyw ffordd â'ch defnydd o'r gwasanaeth neu unrhyw gynnyrch, gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw wallau neu hepgoriadau mewn unrhyw gynnwys, neu unrhyw un colled neu ddifrod o unrhyw fath a achoswyd o ganlyniad i ddefnyddio'r gwasanaeth neu unrhyw gynnwys (neu gynnyrch) sy'n cael ei bostio, ei drosglwyddo, neu fel arall ar gael trwy'r gwasanaeth, hyd yn oed os cânt eu hysbysu o'u posibilrwydd. Oherwydd nad yw rhai taleithiau neu awdurdodaethau yn caniatáu eithrio neu gyfyngu atebolrwydd am iawndal canlyniadol neu atodol, mewn gwladwriaethau neu awdurdodaethau o'r fath, bydd ein hatebolrwydd yn gyfyngedig i'r graddau mwyaf a ganiateir gan y gyfraith.ADRAN 14 - DIFFINIAD

Rydych yn cytuno i indemnio, amddiffyn a dal Epiony diniwed a'n rhiant, is-gwmnïau, cysylltiedigion, partneriaid, swyddogion, cyfarwyddwyr, asiantau, contractwyr, trwyddedwyr, darparwyr gwasanaeth, isgontractwyr, cyflenwyr, interniaid a gweithwyr, yn ddiniwed o unrhyw hawliad neu alw, gan gynnwys rhesymol ffioedd atwrneiod, a wneir gan unrhyw drydydd parti oherwydd eich bod wedi torri'r Telerau Gwasanaeth hyn neu'r dogfennau y maent yn eu hymgorffori trwy gyfeirio atynt, neu am eich tramgwydd o unrhyw gyfraith neu hawliau trydydd parti.


ADRAN 15 - DIOGELWCH

Os penderfynir bod unrhyw ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn yn anghyfreithlon, yn ddi-rym neu'n anorfodadwy, bydd darpariaeth o'r fath yn orfodadwy i'r graddau eithaf a ganiateir gan y gyfraith berthnasol, a bernir bod y gyfran na ellir ei gorfodi yn cael ei thorri o'r Telerau hyn Gwasanaeth, ni fydd penderfyniad o'r fath yn effeithio ar ddilysrwydd a gorfodadwyedd unrhyw ddarpariaethau eraill sy'n weddill.


ADRAN 16 - TERFYNU

Bydd rhwymedigaethau a rhwymedigaethau'r partïon yr aethpwyd iddynt cyn y dyddiad terfynu yn goroesi terfynu'r cytundeb hwn at bob pwrpas.

Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn yn effeithiol oni bai eich bod chi neu ni yn eu terfynu. Gallwch derfynu’r Telerau Gwasanaeth hyn ar unrhyw adeg trwy ein hysbysu nad ydych am ddefnyddio ein Gwasanaethau mwyach, neu pan fyddwch yn rhoi’r gorau i ddefnyddio ein gwefan.

Os methwch, neu os ydym yn amau eich bod wedi methu, â chydymffurfio ag unrhyw un o delerau neu ddarpariaethau'r Telerau Gwasanaeth hyn, yn ein barn ni yn unig, gallwn hefyd derfynu'r cytundeb hwn ar unrhyw adeg heb rybudd a byddwch yn parhau i fod yn atebol am yr holl symiau sy'n ddyledus i a chan gynnwys y dyddiad terfynu; a / neu yn unol â hynny gall wrthod mynediad i'ch Gwasanaethau (neu unrhyw ran ohonynt).


ADRAN 17 - CYTUNDEB MYNEDIAD

Ni fydd ein methiant i arfer neu orfodi unrhyw hawl neu ddarpariaeth yn y Telerau Gwasanaeth hyn yn ildiad o'r hawl neu'r ddarpariaeth honno.

Mae'r Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw bolisïau neu reolau gweithredu a bostiwyd gennym ar y wefan hon neu mewn perthynas â'r Gwasanaeth yn ffurfio'r cytundeb a'r ddealltwriaeth gyfan rhyngoch chi a ni ac yn llywodraethu eich defnydd o'r Gwasanaeth, gan ddisodli unrhyw gytundebau, cyfathrebiadau a chynigion blaenorol neu gyfoes. , boed ar lafar neu'n ysgrifenedig, rhyngoch chi a ni (gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, unrhyw fersiynau blaenorol o'r Telerau Gwasanaeth).

Ni ddehonglir unrhyw amwysedd wrth ddehongli'r Telerau Gwasanaeth hyn yn erbyn y parti drafftio.


ADRAN 18 - CYFRAITH LLYWODRAETHU

Bydd y Telerau Gwasanaeth hyn ac unrhyw gytundebau ar wahân lle rydym yn darparu Gwasanaethau i chi yn cael eu llywodraethu a'u dehongli yn unol â deddfau 79 Kew Road, de-orllewin, Glannau Mersi, pr8 4hn, y Deyrnas Unedig.


ADRAN 19 - NEWIDIADAU I TELERAU GWASANAETH

Gallwch adolygu'r fersiwn fwyaf cyfredol o'r Telerau Gwasanaeth ar unrhyw adeg ar y dudalen hon.

Rydym yn cadw'r hawl, yn ôl ein disgresiwn llwyr, i ddiweddaru, newid neu ddisodli unrhyw ran o'r Telerau Gwasanaeth hyn trwy bostio diweddariadau a newidiadau i'n gwefan. Eich cyfrifoldeb chi yw gwirio ein gwefan o bryd i'w gilydd am newidiadau. Mae eich defnydd parhaus o'n gwefan neu'r Gwasanaeth neu fynediad iddo ar ôl postio unrhyw newidiadau i'r Telerau Gwasanaeth hyn yn golygu derbyn y newidiadau hynny.


ADRAN 20 - GWYBODAETH GYSYLLTU

Dylid anfon cwestiynau am y Telerau Gwasanaeth atom yn info@epiony.com

FREE UK Delivery Over £250

bottom of page